Privacybeleid

Deze applicatie verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Gegevensbeheerder en eigenaar

CRYONiQ Ltd.
181. Manchester Road
Altrincham
Verenigd Koninkrijk
WA14 5NT

E-mailadres eigenaar support@cryoniq.nl

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze Applicatie zelf of door derden verzamelt, zijn er: Cookies en Gebruiksgegevens.

Andere verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden beschreven in andere secties van dit privacybeleid of door specifieke uitleg in context bij de gegevensverzameling.
De persoonlijke gegevens kunnen door de gebruiker vrij worden verstrekt of automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze applicatie.
Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze applicatie of door de eigenaars van diensten van derden die door deze applicatie worden gebruikt, dient om gebruikers te identificeren en hun voorkeuren te onthouden, met als enige doel de vereiste service te bieden door de gebruiker.
Het niet verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens kan het voor deze Applicatie onmogelijk maken om zijn diensten te verlenen.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens van derden die via deze applicatie zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van de derde partij hebben om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Modus en plaats van verwerking van de gegevens

Methoden van verwerking

De Gegevensbeheerder verwerkt de Gegevens van Gebruikers op een juiste manier en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeautoriseerde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en / of IT-geschikte tools, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Gegevensbeheerder kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten personen die verantwoordelijk zijn voor de werking van de site (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals derden technische dienstverleners, e-mailaanbieders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door de eigenaar zijn aangewezen als gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de gegevensbeheerder worden opgevraagd.

Plaats

De gegevens worden verwerkt in de operationele kantoren van de gegevensbeheerder en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de gegevensbeheerder.

Retentietijd

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de door de gebruiker gevraagde service te verlenen, of aangegeven door de doeleinden die in dit document worden beschreven, en de gebruiker kan altijd vragen dat de gegevensbeheerder de gegevens opschort of verwijdert.

Het gebruik van de verzamelde gegevens

De Gegevens betreffende de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn diensten te verlenen, evenals voor de volgende doeleinden: Analytics.

De persoonlijke gegevens die voor elk doel worden gebruikt, worden beschreven in de specifieke secties van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

 • Analytics

  De services in dit gedeelte stellen de Eigenaar in staat om webverkeer te volgen en te analyseren en kunnen worden gebruikt om Gebruikersgedrag bij te houden.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-services.
  Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: US – Privacy Policyhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en’})” target=”_blank”>Opt Out

  Google Analytics met geanonimiseerde IP (Google Inc.)

  Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie bij te houden en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-services.
  Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
  Deze integratie van Google Analytics maakt uw IP-adres anoniem. Het werkt door de IP-adressen van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in te korten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en binnen de VS ingekort.

  Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

  Plaats van verwerking: US – Privacy Policyhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en’})” target=”_blank”>Opt Out

Aanvullende informatie over gegevensverzameling en -verwerking

Juridische stappen

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden gebruikt voor juridische doeleinden door de gegevensbeheerder, in de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze applicatie of de bijbehorende services.
De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat van de Gegevensbeheerder kan worden vereist dat hij persoonlijke gegevens op verzoek van overheidsinstanties verstrekt.

Aanvullende informatie over de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze toepassing de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken met betrekking tot bepaalde services of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze toepassing en services van derden bestanden verzamelen die interactie met deze toepassing registreren (systeemlogboeken) of voor dit doel andere persoonlijke gegevens (zoals IP-adres) gebruiken.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens kan op elk moment bij de gegevensbeheerder worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

De rechten van gebruikers

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om te weten of hun persoonlijke gegevens zijn opgeslagen en kunnen de gegevensbeheerder raadplegen om meer te weten te komen over hun inhoud en oorsprong, om hun nauwkeurigheid te verifiëren of om te vragen dat ze worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd , of voor hun transformatie naar een anonieme indeling of om gegevens te blokkeren die in overtreding van de wet zijn, en om zich te verzetten tegen hun behandeling om alle legitieme redenen. Verzoeken moeten naar de gegevensbeheerder worden verzonden via de hierboven vermelde contactgegevens.

Deze applicatie ondersteunt geen “Do Not Track” -verzoeken.
Lees hun privacybeleid om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt de “Do Not Track” -verzoeken respecteert.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door zijn Gebruikers op deze pagina op de hoogte te stellen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, met verwijzing naar de datum van de laatste wijziging onderaan. Als een gebruiker bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen in het beleid, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van deze applicatie en kan hij de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken de persoonlijke gegevens te verwijderen. Tenzij anders vermeld, is het dan geldende privacybeleid van toepassing op alle persoonlijke gegevens die de gegevensbeheerder heeft over gebruikers.

Informatie over dit privacybeleid

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor dit privacybeleid, opgesteld uitgaande van de modules die worden aangeboden door Iubenda en worden gehost op de servers van Iubenda.

Definities en wettelijke referenties

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging, die kan, of kan worden geïdentificeerd, zelfs indirect, onder verwijzing naar andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld uit deze applicatie (of diensten van derden die in deze applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het ontvangen antwoord, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem dat door de gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bijv. de tijd doorgebracht op elke pagina binnen de applicatie) en de details over het pad dat binnen de applicatie wordt gevolgd met speciale verwijzing naar de reeks pagina’s bezocht en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en / of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze applicatie gebruikt, die moet samenvallen met of moet worden geautoriseerd door de betrokkene, op wie de persoonlijke gegevens betrekking hebben.

Betrokkene

De rechtspersoon of natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of gegevensbeheerder)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur of enige andere instantie, vereniging of organisatie die door de Gegevensbeheerder is gemachtigd om de Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur of enige andere instantie, vereniging of organisatie met het recht, ook samen met een andere gegevensbeheerder, om beslissingen te nemen met betrekking tot de doeleinden en de methoden voor de verwerking van persoonlijke gegevens en de gebruikte middelen, waaronder de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze applicatie. De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze toepassing.

Deze applicatie

De hardware- of softwaretool waarmee de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld.

Koekjes

Een klein stukje gegevens dat is opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.


Legale informatie

Kennisgeving aan Europese gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld ter voldoening aan de verplichtingen onder Art. 10 van EG-richtlijn n. 95/46 / EG en op grond van de bepalingen van Richtlijn 2002/58 / EG, zoals herzien door Richtlijn 2009/136 / EG betreffende cookies.

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze toepassing.

Laatste update: 1 juli 2017