Termen en Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

 • 1 Bestellingen, prijzen, betaling, verzending en transportkosten
 1. Een bestelling wordt bevestigd zodra we een inkooporder hebben ontvangen en / of een betaling van 50% is ontvangen, per e-mailorder en / of na ontvangst van een betalingsbevestiging. We behouden ons het recht voor om het aankoopverzoek / bestelformulier in geval van redelijke twijfel te weigeren. Volgens onze algemene verkoopvoorwaarden begint het productieproces van het product bij ontvangst van een aanbetaling van 50% van de aankoopprijs van het product. Het voorschot is verschuldigd binnen een periode van twee weken na ondertekening van het koopcontract of het productieproces is niet begonnen.
 2. De betaling van de aankoopprijs gespecificeerd in het aankoopverzoek / bestelformulier / factuur dient uitsluitend te geschieden op de rekening op de factuur. De aftrek van kortingen is alleen toegestaan met een voorafgaande en speciaal schriftelijke overeenkomst.
 3. De resterende betaling van 50% van de aankoopprijs moet worden bijgeschreven op de bankrekening zoals vermeld op de factuur, voordat het product uit productie wordt verzonden. Als niet aan deze voorwaarde is voldaan, verzenden we het product niet of gaan we door met de installatie.
 • 2 Annulering van een bestelling
 1. In geval van annulering van het contract door de koper / koper voorafgaand aan de levering van goederen, behoudt Cryoniq Ltd. het recht op 50% van de totale aankoopprijs, als compensatie voor de kosten die Cryoniq Ltd. heeft gemaakt vanwege de op maat gemaakte aard van het product. De koper / koper zal elk overschot terug op zijn rekening zetten. Wanneer een bank-, leasing- of andere financieringsmethode van Cryoniq Ltd. is afgesloten, moet een schriftelijke financiële verplichting van de bank of leasemaatschappij worden gepresenteerd.
 2. Om de kosten voor kopers / kopers met speciaal geproduceerde of aangepaste goederen te dekken, is een betaling van 100% van de aankoopprijs binnen twee weken na het contract verschuldigd. In het geval dat het contract wordt geannuleerd door de koper / koper voorafgaand aan de levering van goederen, zal 90% van de totale aankoopprijs als compensatie voor de door Cryoniq Ltd. gemaakte kosten zijn en blijft de resterende 10% van de betaling terug naar de koper / koper.
 3. De montage- en trainingskosten worden afzonderlijk van het product gefactureerd.
 4. Verzend- en transportkosten worden afzonderlijk van het product gefactureerd.
 • 3 Ingediende documenten

Voor alle documenten die worden verstrekt in verband met de gunning van het contract, zoals berekeningen, tekeningen, enz., Behouden wij ons het eigendomsrecht en auteursrecht. Deze documenten mogen niet aan derden worden verstrekt tenzij we de klant onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Als we het aanbod niet binnen de tijdslimiet van § 1 accepteren, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

 • 4 Compensatie en retentie

De koper / klant heeft alleen recht op schadevergoeding als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of onbetwist zijn. Om een retentierecht uit te oefenen, is de koper / klant alleen voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie is gebaseerd.

 • 5 Levering
 1. Het begin van de leveringstermijn veronderstelt de tijdige en correcte nakoming van verplichtingen / betalingen door de koper / koper. De verdediging van contractbreuk is voorbehouden.
 2. Nadat de installatiedatum is overeengekomen tussen Cryoniq Ltd. en de koper, worden de voorbereidingen voor de installatie gestart. De koper / koper is aansprakelijk voor eventuele kosten als gevolg van uitstel of annuleringen. Dit omvat kosten die zijn gemaakt door Cryoniq Ltd., in de vorm van uitgaven zoals accommodatie, transport en alle andere uitgaven met betrekking tot het werk of anderszins in gang gezet, evenals kosten gemaakt door externe leveranciers zoals veiligheidsspecialisten of stikstof. leveranciers.
 3. Als de koper in gebreke blijft met aanvaarding of andere verplichtingen tot medewerking schendt, hebben wij het recht om een vergoeding te vorderen voor de schade die wij als gevolg daarvan hebben geleden, inclusief eventuele extra kosten. Verdere claims zijn voorbehouden. De koper heeft op zijn beurt het recht om te bewijzen dat de schade in het gevraagde bedrag niet is opgetreden of aanzienlijk lager is. Het risico van onopzettelijk verlies of onbedoelde verslechtering van de goederen gaat over op de koper op het moment dat hij in aanvaarding of betaling is.
 4. Wij zijn aansprakelijk in geval van een onopzettelijke of grove nalatigheid veroorzaakt door levering voor elke volledige week van vertraging in het kader van een forfaitaire vergoeding van 2% van de contractwaarde, met een maximum van niet meer dan 10 % van de contractwaarde.
 5. Verdere wettelijke claims en rechten van de koper / koper als gevolg van een vertraagde levering blijven onaangetast.
 • 6 Eigendomsvoorbehoud
 1. Wij behouden het eigendom van de geleverde goederen tot volledige betaling van alle claims onder het leveringscontract.
 2. De klant is verplicht, zolang de eigendom van het onroerend goed nog niet aan hem is overgedragen om de goederen met zorg te behandelen. In het bijzonder is de klant verplicht en stemt hij in het bijzonder in om hen op eigen kosten en tegen de oorspronkelijke waarde afdoende te verzekeren tegen schade door brand, water en diefstal. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden worden uitgevoerd, zal de koper deze op eigen kosten uitvoeren. Zolang de eigendom niet is overgedragen, moet de koper ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als de geleverde goederen in beslag zijn genomen of in geval van andere inmenging door derden aan ons. Als de derde niet in staat is om ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een actie onder te vergoeden, is de klant aansprakelijk voor de geleden schade.
 • 7 Diversen
 1. Dit contract en alle juridische relaties zijn onderworpen aan de wetten van het Verenigd Koninkrijk.
 2. Als een bepaling van het contract met de klant geheel of gedeeltelijk ongeldig is of wordt, inclusief deze algemene voorwaarden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. Elke geheel of gedeeltelijk ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling waarvan het economische succes zo dicht mogelijk bij die van de ongeldige bepaling komt. Hetzelfde geldt voor contractuele hiaten.

Algemene servicevoorwaarden

 • 1 Garantie en garantie
 1. In geval van duidelijke gebreken na installatie, moet de koper / koper binnen twee weken na levering van het product schriftelijk contact met ons opnemen.
 2. De koper / klant heeft recht op rectificatie. We kunnen echter, op basis van de voorkeur van de koper / klant, wijzigingen aanbrengen die kunnen worden geweigerd, als deze alleen mogelijk zijn met onevenredige kosten en andere soorten prestaties zonder significante nadelen voor de koper / koper. Tijdens aanvullende service zijn de korting van de aankoopprijs of de annulering van het contract door de koper / klant uitgesloten. Als onze service mislukt of we de daaropvolgende prestatie hebben geweigerd, kan de koper / klant het contract eisen of intrekken (korting) en een vermindering van de aankoopprijs eisen.
 3. Voor de koper / klant (aannemer) is de garantieperiode gebaseerd op gekochte services. In het geval van Warranty on Service is de garantie actief binnen 24 maanden na levering van de goederen.
 • 2 Specificatie van garantie bij vervanging van onderdelen – 24 maanden

Problemen oplossen door de technicus die door Cryoniq Ltd. is aangesteld in geval van onderhoudsproblemen vindt plaats binnen 12 uur, als het probleem via de telefoon wordt gecommuniceerd, wordt de probleemoplossing versneld. Het oplossen van problemen vereist actieve communicatie van de klant met onze servicetechnicus (Skype, telefoon, e-mail), inclusief foto’s en video’s van het probleem en een volledige beschrijving van het probleem in e-mailvorm (of het probleem op lange termijn, op korte termijn of recent is ). De resultaten en bevindingen uitgevoerd door probleemoplossing met onze technicus worden zo snel mogelijk afgerond en een oplossing wordt bepaald volgens onze richtlijnen. Afhankelijk van de verzendbehoeften wordt het defecte onderdeel vervolgens kosteloos per post naar het adres van de installatie verzonden.

 • 3 Specificatie van garantie op onderhoud van de machine – 24 maanden

Problemen oplossen door de technicus die door Cryoniq Ltd. is aangesteld in geval van onderhoudsproblemen vindt plaats binnen 12 uur, als het probleem via de telefoon wordt gecommuniceerd, wordt de probleemoplossing versneld. Het oplossen van problemen vereist actieve communicatie van de klant met onze servicetechnicus (Skype, telefoon, e-mail), inclusief foto’s en video’s van het probleem en een volledige beschrijving van het probleem in e-mailvorm (of het probleem op lange termijn, op korte termijn of recent is ). De resultaten en bevindingen uitgevoerd door het oplossen van problemen met onze technicus worden binnen 24 uur afgerond en een oplossing wordt bepaald volgens onze richtlijnen.

Voorwaarden voor ongeldigheid van garantie

– In geval van manipulatie met het binnenmechanisme, wijzigingen in de elektrische bedrading of verkeerd gebruik van de machine met duidelijke bedoeling, vervalt de garantie onmiddellijk.

Algemene gebruiksvoorwaarden

De algemene regels en voorwaarden / vereisten voor veilige installatie en bediening van de CRYO XC ™.

Benodigdheden voor de Cryosauna-kamer / Cryotherapiecentrum

 1. Vloeibare stikstof

Als onderdeel van de dagelijkse procedure vereist de cryosauna een verbruiksartikel in de vorm van vloeibare stikstof. Stikstof in vloeibare vorm biedt ons attributen waarmee cryotherapie kan worden toegepast in een effectieve en veilige vorm in een gecontroleerde omgeving zoals onze Cryosauna CC. Het is wel verstaan dat stikstof een inert gas is en onherkenbaar in de omgevingslucht, hetzij door visie, aanraking of geur. Dit feit vestigt de behoefte aan veiligheidsmaatregelen / vereisten die moeten worden toegepast in de ruimte met de cryosauna en opgeslagen vloeibare stikstof voordat zij geschikt worden voor gebruik van een cryosauna op basis van vloeibare stikstof. Goede veiligheidsmaatregelen behoren ook tot de vereisten van leveranciers van vloeibare stikstof voor alle locaties die een op LN2 gebaseerde eenheid willen installeren.

– Risico’s & Gevaren – Verstikking; zuurstofarm in de omgevingslucht

 1. De Kamer

De cryosauna moet worden geïnstalleerd in een ruimte met ventilatie die zorgt voor 6 uitwisselingen van het luchtvolume in de ruimte binnen een periode van één uur. Dit zou een ventilatiesysteem omvatten dat lucht aan de voet van de kamer (nabij het vloerniveau) afzuigt, evenals een systeem dat instroom van verse lucht biedt, hetzij vanuit een aangrenzende kamer binnenkomen als de cryokamer zich in een gebouw bevindt of de lucht moet van buiten naar binnen worden getrokken om een constante stroom verse lucht te bieden.

De ruimte waarin het apparaat is geïnstalleerd, vereist een zuurstofmonitor die te allen tijde operationeel moet zijn. In het geval dat de zuurstofmonitor begint te alarmeren, moet de kamer worden verlaten en de luchtwegen worden geopend om luchtvervanging mogelijk te maken.

– Risico’s & Gevaren – Kamers in kelders worden niet aanbevolen voor de installatie van een cryosauna. In het geval dat de Cryosauna wordt geïnstalleerd in een kelder of een laaggelegen kamer, is de installatie van een ventilatiesysteem met de nodige meetwaarden voor luchtuitwisseling van cruciaal belang en als de kamer niet aan deze eisen voldoet, kan een cryotherapie-eenheid niet in dergelijke worden geïnstalleerd een kamer.

 1. De overdrachtsslang

De overdrachtsslang die wordt gebruikt voor de overdracht tussen de druktank en de cryosauna is idealiter een vacuümmantel (geïsoleerde) slang die veiligheid biedt voor de gebruikers van de cryosauna, omdat deze niet bevriest en daarom geen enkele operator die met de stikstoftanks werkt, het risico op koude brandwonden. De slang met vacuümmantel is het veiligste alternatief, omdat deze een beschermende laag heeft in de vorm van een vacuüm rond de stroompijp. In het geval dat de overdrachtsslang een gewone gepantserde mantelslang is of een normale leiding die door het oppervlak bevriest, moet caouchouc-bescherming worden gebruikt.

Bij het werken met de tank onder druk is het gebruik van beschermende handschoenen en een bril vereist.

– Risico’s & Gevaren – Koude brandwonden

 1. Elektriciteit

De Cryosauna moet worden aangesloten op een speciaal elektrisch circuit in het gebouw. Voor een goede werking heeft de unit een C16-stroomonderbreker nodig.

In geval van elektrische problemen bevat de eenheid een noodstopknop.

– Risico’s & Gevaren – Elektrische schok; beschadigde componenten, beschadigd elektrisch circuit

Bedrijfs & Cryosauna gebruiken

 1. De operator

– Alle toekomstige exploitanten moeten een trainingssessie passeren met een getrainde professional / vertegenwoordiger van de fabrikant van het product of anderszins toegewezen vertegenwoordiger in de markt. De exploitant wordt gecertificeerd voor het gebruik van cryotherapie-apparatuur die wordt geproduceerd en gedistribueerd door Cryoniq of een vertegenwoordiger binnen een bepaalde markt.

– De gebruiker moet de patiënt informeren over de contra-indicaties voor het gebruik van cryotherapie voor het hele lichaam en voor toegang tot de cryosauna. Als de patiënt zich niet aan de contra-indicaties houdt of als de arts van de patiënt de patiënt heeft geadviseerd geen cryotherapie te gebruiken, mogen ze niet doorgaan. De exploitant eist van elke patiënt die de cryosauna wil binnentreden dat hij zich aan de gebruiksregels houdt door de verklaring van afstand te ondertekenen.

– Het gebruik van de Cryosauna vereist dat er altijd een operator aanwezig is en de Cryosauna kan nooit door één persoon worden bediend of gebruikt. De operator moet, zowel in openbare als privé-instellingen, toezicht houden op de procedure en het welzijn van de patiënt.

– Voordat de sessie wordt gestart, wordt de patiëntenlift naar het toegewezen niveau gebracht met de schouders van de patiënt binnen 5 cm van de bovenrand van de cabine.

– De operator zorgt ervoor dat de patiënt altijd de veiligheidskraag, beschermende laarzen en handschoenen draagt ​​wanneer hij zich in de cryosauna bevindt.

 1. De gebruiker

– Om veiligheidsredenen moet de patiënt altijd de veiligheidskraag, beschermende laarzen en handschoenen dragen wanneer hij zich in de cryosauna bevindt.

– Met de veiligheidskraag kan de cliënt zijn hoofd in de omgevingslucht laten staan om elk contact met stikstofdampen uit te sluiten.

– In geval van nood of technische problemen moet de noodknop worden ingedrukt en moeten zowel de operator als de patiënt de kamer zo snel mogelijk verlaten.

– De cryotherapie-sessie mag nooit ongemakkelijk voelen, daarom moet de patiënt, in het geval dat de patiënt begint te voelen dat de kou in de patiëntencabine ongemakkelijk is of als ze een branderig gevoel hebben, de operator informeren, op welk moment ze de sessie snel moeten stoppen en verlaat de cryosauna. De klant kan de cabine gemakkelijk verlaten door de deur te openen.

 1. Het Cryosauna-logboek

– De cryosauna heeft een gedetailleerde database van stappen uitgevoerd door de operator van de cryosauna die een grondig inzicht biedt in alle acties die handmatig of automatisch werden aangepast op de machine. Dit noemen we het logboek. Het logboek biedt de fabrikant nauwkeurige gegevens over het gebruik van het apparaat, technische diagnostiek, evenals de droogpatronen en sessiestatistieken.